BulgarianChinese (Simplified)CzechDanishDutchEnglishEstonianFinnishFrenchGermanHungarianItalianJapaneseLatvianNorwegianPolishRussianSlovakSpanishSwedish
 • +31619673991
 • info@smoke-eaters.nl

NIEUWS

Corona en contributie

VJB Smoke Eaters volgt nauwkeurig de (ontwikkeling van) regionale en landelijke Corona maatregelen. Hierop passen we doorlopend het trainingsaanbod aan om zoveel mogelijk spelers de gelegenheid te bieden om te kunnen blijven spelen, binnen de gestelde kaders.

Het tijdelijk niet of beperkter kunnen trainen is helaas echter geen reden voor contributie teruggave. Verenigingscontributie staat los van een ‘leveringsplicht’. De maatregelen liggen buiten onze invloedssfeer en we hebben nog geen zicht op hoe lang dit allemaal gaat duren.

Wel willen we graag met onze leden blijven meedenken en willen we niet uitsluiten dat er eventueel nog een tegemoetkoming zou kunnen plaatsvinden. Het wel of niet kunnen verlenen van een tegemoetkoming zal echter pas aan het einde van het seizoen bekeken kunnen worden, omdat we dan pas de financiële consequenties voor de vereniging kunnen overzien. Een eventueel coulancevoorstel zal dan geaccordeerd moeten worden door de ALV. 

Tussentijds of op individuele basis kunnen we dan ook geen contributieregelingen treffen. Het staat iedereen vrij om een lidmaatschap op te zeggen, maar als het lidmaatschap binnen 4 maanden hervat wordt (bijvoorbeeld als de maatregelen weer versoepeld worden) dan is het contributiebeleid zoals opgenomen op onze website van kracht.

We rekenen op jullie begrip hiervoor.

 

Opheffing verzwaarde maatregelen

De verzwaarde maatregelen van de afgelopen twee weken worden gelukkig opgeheven. Dat betekent dat er weer iets meer trainingsruimte is voor onze spelers van 18 jaar en ouder: zij mogen weer in viertallen trainen!

Met ingang van maandag 23 november gaan we daarom weer terug naar het trainingsrooster van voor deze verzwaring:

https://www.smoke-eaters.nl/2020/10/31/pilot-trainingsaanbod-18-en-nieuw-rooster/

We duimen hard voor een verdere verruiming op korte termijn en houden jullie op de hoogte. Tot die tijd: blijf je aan de afspraken houden, hou vol en #staysafe

Update trainingen – inventarisatie 18+

In de week van 2 november waren we net begonnen met een pilot om een trainingsaanbod te realiseren voor de spelers van 18 jaar en ouder, waarvoor trainen in teamverband op dit moment helaas niet is toegestaan. De opnieuw veranderde Corona-maatregelen gooien echter roet in het eten.

Meer informatie over de nieuwe opzet van het trainingsaanbod met ingang van aanstaande maandag en weer een nieuw trainingsrooster, vind je hier:

Update trainingen met ingang van 9 november

Voor alle spelers van 18 jaar en ouder: vul de inventarisatie graag zsm in!

 

Pilot trainingsaanbod 18+ en nieuw rooster

Met ingang van maandag 2 november zal gestart worden met een pilot om voor de spelers van 18 jaar en ouder weer een trainingsaanbod in aangepaste vorm te kunnen bieden.

Dit heeft gevolgen voor het trainingsrooster voor alle teams.

Meer informatie en het nieuwe rooster vind je hier:

Update trainingen met ingang van 2 november

 

Nieuwe maatregelen per 15 oktober

Met ingang van 15 oktober vindt er opnieuw een aanscherping van de Corona-maatregelen plaats. Deze nieuwe maatregelen zullen vooralsnog de komende vier weken gelden. De impact van deze maatregelen op onze ijshockeysport is groot en een groot deel van onze leden wordt voorlopig ernstig beperkt in de mogelijkheid om te spelen. We doen er alles aan om zoveel mogelijk leden aan het ijshockeyen te houden!

Op hoofdlijnen wijzigen de volgende zaken:

 • De competitie is stil gelegd, er vinden geen wedstrijden plaats om reisbewegingen te beperken. Onderlinge wedstrijdjes zijn toegestaan.
 • Er is geen teamsport (trainingen/wedstrijden) toegestaan voor spelers van 18 jaar en ouder. 
 • Kleedkamers en douches zijn gesloten.
 • Publiek is niet toegestaan.
 • De trainingen voor spelers t/m 17 jaar gaan door, er geldt een gewijzigd trainingsrooster.

Onveranderd blijft:

 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Was vaak je handen.
 • Draag een mondkapje binnen Glanerbrook tot je het ijs betreedt.
 • Gebruik enkel je eigen bidon / materialen.

Uitgebreide informatie, ook voor spelers uit België en Duitsland, vind je hier:

Maatregelen met ingang van 15 oktober 2020

Laten we ons samen aan de maatregelen (blijven) houden, zodat we zo snel mogelijk weer volop van de ijshockeysport kunnen genieten!

#staysafe

Bestuur VJB Smoke Eaters

Mondkapjes en aanwezigheid in ijshal

We volgen de informatie rondom regels op de voet. Indien er mogelijkheden ontstaan om regels te verruimen en dit is in het belang van onze spelers, vrijwilligers en vereniging zullen we dit ook steeds doen!
Let op: Soms is de verruiming van een regel wel mogelijk in situatie A of voor groep A, maar niet in situatie B of voor groep B. Daar is dan een zorgvuldige afweging aan vooraf gegaan. Respecteer die verschillen aub, anders zijn we genoodzaakt een verruiming voor situatie A of groep A ook weer terug te draaien.

In de bijlage vinden jullie een aanvulling op het Corona protocol van 29-09-20, waarin we graag de afspraken omtrent aanwezigheid in de ijshal verduidelijken.

Afspraken aanwezigheid in ijshal

Verder is aan onze afspraken toegevoegd dat iedereen boven de 12 jaar vanaf nu verzocht wordt een mondkapje te dragen binnen Glanerbrook. Dit geldt voor spelers, trainers, coaches, teambegeleiders, officials en (uit)publiek. Spelers en trainers mogen het mondkapje afdoen bij betreden van het ijs. Spelers hoeven geen mondkapje te dragen in de spelersbank of strafbank.

Update Corona Protocol 29-09

>English below<
Beste spelers, ouders, vrijwilligers,
Op 28-09-2020 zijn opnieuw aanvullende maatregelen aangekondigd door de overheid, die ook gevolgen hebben voor de ijshockey-sport. Dit betekent dat het Corona protocol opnieuw is aangepast.

Corona-protocol Smoke Eaters 29-09-2020

De belangrijke wijzigingen op een rijtje:
– Er is geen publiek meer toegestaan bij trainingen en wedstrijden. De enige uitzondering hierop zijn de ouders/chauffeurs van spelers t/m 17 jaar bij uitwedstrijden.
– De horeca van Laco Glanerbrook is gesloten.
– De instructies voor coaches in de bank zijn voor 18- en 18+ gelijk getrokken: voor beiden geldt een mondkapjesplicht.
– Er is een paragraaf toegevoegd waar we informatie over regionale maatregelen toevoegen en de link hebben geplaatst naar de reglement-informatie die van toepassing is wanneer wedstrijden als gevolg van Corona-oorzaken niet gespeeld kunnen worden.

Dit betekent dat er geen mogelijkheden zijn voor ouders om tijdens trainingen en wedstrijden in de accommodatie te verblijven. Wij beseffen dat dit ontzettend vervelend is, zeker omdat veel ouders niet de mogelijkheid hebben om tussendoor naar huis te gaan.

Ook is het vervelend omdat het zowel voor trainers/coaches als ouders een heel vervelende situatie is dat er geen ouders aanwezig zijn bij het beoefenen van een contactsport. Wij adviseren dan ook elk team met minderjarigen een ouder/verzorger aan te wijzen (eventueel roulerend) die fungeert als assistent teambegeleider. Deze persoon beschikt over de bereikbaarheidsgegevens van de ouders tijdens de training of wedstrijd. De teamcoach beschikt over de lijst met contactgegevens van alle spelers, ouders kunnen zelf aanvullende bereikbaarheidsgegevens doorgeven. De assistent teambegeleider blijft aanwezig tijdens de training/wedstrijd en kan de trainer/coach ondersteunen als er iets met een kind is en indien nodig de ouders contacteren. De assistent teambegeleider verzorgt het fruit bij de thuiswedstrijd, vangt het gast-team op en attendeert hen op de Corona-regels.

Mocht een speler door deze omstandigheden tijdelijk niet kunnen/willen deelnemen, stem dit dan af met de coach/trainer.

Vooralsnog blijft onze opzet met de shift-indeling van gebruik van kleedkamers gehandhaafd. Douches mogen niet gebruikt worden. We houden rekening met de kans dat de kleedkamers alsnog gesloten gaan worden als de regering aanvullende maatregelen noodzakelijk acht. We hopen dat het niet zover komt.

Op dit moment zijn we in ieder geval blij dat er nog geijshockeyd kan worden. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat dit zo blijft!
Met sportieve groet,
Bestuur VJB Smoke Eaters

_____________________________________________________________________________ 
Dear players, parents, volunteers,
On September 28, 2020, additional measures were announced by the government, which also have consequences for ice hockey. This means that the Corona protocol has been adjusted again.

Corona-protocol Smoke Eaters 29-09-2020
The most important changes:
– No audience is allowed at practices and matches. The only exception to this are the parents / drivers of players up to and including 17 years old at away games.
– The Laco Glanerbrook bar is closed.
– The instructions for coaches in the bench are the same for 18 and 18+: a masking obligation applies to both.
– A paragraph has been added where we add information about regional measures and have placed the link to the regulation information that applies when matches cannot be played due to Corona causes.

This means that there are no options for parents to stay in the accommodation during practice and matches. We realize that this is very annoying, especially because many parents do not have the opportunity to go home in between.

It is also annoying because it is a very unpleasant situation for both trainers / coaches and parents that no parents are present when playing a contact-sport. We therefore advise every team with minors to appoint a parent / guardian (possibly rotating) who acts as assistant team coach. This person keeps the contact details of the parents during the training or competition. The team coach has a list of contact details of all players, parents can provide additional access information themselves. The assistant team coach remains present during the training / match and can support the trainer / coach if there is something wrong with a child and contact the parents if necessary. The assistant team leader takes care of the fruit at the home game, receives the guest team and makes them aware of the Corona rules.

If a player is temporarily unable / unwilling to participate due to these circumstances, then please contact the coach / trainer.

For the time being, our set-up with the shifts for using the changing rooms will be maintained. Showers may not be used. We are aware of the possibility that the dressing rooms will be closed if the government considers additional measures necessary. We hope it does not come to that.

At the moment we are happy that at least we can still play hockey. Only together we can ensure that it stays that way!
With sporty greetings,
Board of VJB Smoke Eaters

Eaters Rabobank clinic

Op zondag 27-09-2020 heeft in de ijshal van Glanerbrook de Eaters Rabobank Clinic plaatsgevonden. Deze clinic is mede mogelijk gemaakt door de Rabobank, Snackpoint en ’t Gebaortehoes.

Het initiatief is het begin van een nog innigere samenwerking tussen VJB SMOKE EATERS en STEL (Stichting Topijshockey Eaters Limburg).

Vanwege de COVID-19 perikelen heeft dit evenement helaas achter gesloten deuren moeten plaatsvinden, er werden uitsluitend ouders van de spelers toegelaten in de ijshal. Om een toestroom van publiek te voorkomen heeft de organisatie moeten besluiten om het event pas achteraf bekend te maken.

Om 18.00u ging een groot gedeelte van de selectie van Snackpoint Eaters Limburg samen met hoofdcoach Gints Bicars en assistent coach Alf Philippen het ijs om op een training te verzorgen voor de U8 en U10 teams van de VJB. Na 45 minuten keihard werken klonk het fluitsignaal voor de welverdiende versnapering! Na het omkleden werden de spelers van de beide U-teams door Marlie en Roger Gielen, trotse hoofdsponsor van Snackpoint Eaters Limburg, getrakteerd op een lekkere warme snack.

Aansluitend zijn de U12 en U14 teams het ijs opgegaan om samen met de andere helft van de selectie van Snackpoint Eaters Limburg en beide coaches te trainen. De training van deze teams was minimaal net zo intensief als de training van de vorige groep en ook voor deze groep gold: hard werken moet beloond worden, dus toen omstreeks 19.45u het finale fluitsignaal klont stonden Marlie en Roger wederom klaar met een meer dan uitgebreide snackschotel voor spelers en begeleiders. Ook deze schotel heeft nooit de kans gehad om af te koelen! In een vloek en een zucht verdwenen de heerlijke hapjes in de hongerige magen.

Na een dweilpauze begon om 20.00u het grote werk! Het eerste divisie team van VJB Smoke Eaters ging de strijd aan met de selectie van Snackpoint Eaters Limburg. Bij het eerste divisie team stonden de coaches Frans Zwarthoed en Wil Zwarthoed achter de bank. De coaches van Snackpoint Eaters Limburg hebben ervoor gekozen om de “wedstijd” vanaf de perstribune te volgen zodat ze een goed overzicht kregen van wat er op het ijs gebeurde. Aan de uitslag van deze “wedstrijd” mag geen enkel waardeoordeel worden gehecht, belangrijk was A, dat de spelers van beide teams plezier hadden en B, dat de coaches van beide teams een indruk kregen van wat er goed gaat en waar nog aandacht aan moet worden besteed.

Al met al kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde avond. Een avond waarvan we hebben afgesproken dat deze zeker voor herhaling vatbaar is en een avond die mogelijk is gemaakt door:

Rabobank
Snackpoint
Rob Smits van ’t Gebaortehoes
De vele vrijwilligers van VJB Smoke Eaters en STEL

VJB Smoke Eaters doet dit jaar mee met de Grote Clubactie 2020!

Zaterdag 19 september is de landelijke lotenverkoop van de Grote Clubactie 2020 gestart. Ruim 260.000 lotenverkopers van meer dan 5.000 verenigingen in heel Nederland gaan aan de slag om extra inkomsten te werven voor hun club. En wij dus ook!

Verantwoord loten verkopen

De leden van onze club kunnen op een verantwoorde en supermakkelijke manier loten gaan verkopen, die veilig is voor zowel de verkopers als de kopers. Hoe dan? Stuur de link https://lot.clubactie.nl/lot/vjb-smoke-eaters-geleen/455403 naar familie, vrienden en buren in binnen- en buitenland, of laat iedereen op je eerstvolgende feestje of familiebezoek bijgaande QR-code scannen!   

80% gaat naar de club

Jaarlijks doen ruim 5.000 verenigingen mee met de Grote Clubactie en in totaal halen zij zo’n € 9 miljoen op voor het Nederlandse verenigingsleven. Groot, klein, sport of cultuur, alle soorten verenigingen kunnen extra geld ophalen door loten te verkopen. Een lot kost €3,-, waarvan 80% (dus € 2,40 per lot) direct naar de clubkas gaat.

De trekking van de Grote Clubactie 2020 vindt plaats op woensdag 9 december. Vanaf donderdag 10 december vind je de trekkingsuitslag op clubactie.nl

Steun onze club en win leuke prijzen!

Update Corona Protocol

Sinds de publicatie van ons Corona Protocol is de regelgeving alweer aangepast en hebben we veel feedback en praktische vragen ontvangen die ons hebben geholpen het Corona Protocol te verduidelijken.

Hierbij publiceren we graag onze eerste update van het Corona Protocol. Het naleven van het protocol is in het belang van ons allen, dus laten we elkaar helpen dit op een goede manier te blijven doen.

Corona-protocol Smoke Eaters 21-09-2020