BulgarianChinese (Simplified)CzechDanishDutchEnglishEstonianFinnishFrenchGermanHungarianItalianJapaneseLatvianNorwegianPolishRussianSlovakSpanishSwedish
  • +31619673991
  • info@smoke-eaters.nl

Update Corona Protocol 29-09

Update Corona Protocol 29-09

>English below<
Beste spelers, ouders, vrijwilligers,
Op 28-09-2020 zijn opnieuw aanvullende maatregelen aangekondigd door de overheid, die ook gevolgen hebben voor de ijshockey-sport. Dit betekent dat het Corona protocol opnieuw is aangepast.

Corona-protocol Smoke Eaters 29-09-2020

De belangrijke wijzigingen op een rijtje:
– Er is geen publiek meer toegestaan bij trainingen en wedstrijden. De enige uitzondering hierop zijn de ouders/chauffeurs van spelers t/m 17 jaar bij uitwedstrijden.
– De horeca van Laco Glanerbrook is gesloten.
– De instructies voor coaches in de bank zijn voor 18- en 18+ gelijk getrokken: voor beiden geldt een mondkapjesplicht.
– Er is een paragraaf toegevoegd waar we informatie over regionale maatregelen toevoegen en de link hebben geplaatst naar de reglement-informatie die van toepassing is wanneer wedstrijden als gevolg van Corona-oorzaken niet gespeeld kunnen worden.

Dit betekent dat er geen mogelijkheden zijn voor ouders om tijdens trainingen en wedstrijden in de accommodatie te verblijven. Wij beseffen dat dit ontzettend vervelend is, zeker omdat veel ouders niet de mogelijkheid hebben om tussendoor naar huis te gaan.

Ook is het vervelend omdat het zowel voor trainers/coaches als ouders een heel vervelende situatie is dat er geen ouders aanwezig zijn bij het beoefenen van een contactsport. Wij adviseren dan ook elk team met minderjarigen een ouder/verzorger aan te wijzen (eventueel roulerend) die fungeert als assistent teambegeleider. Deze persoon beschikt over de bereikbaarheidsgegevens van de ouders tijdens de training of wedstrijd. De teamcoach beschikt over de lijst met contactgegevens van alle spelers, ouders kunnen zelf aanvullende bereikbaarheidsgegevens doorgeven. De assistent teambegeleider blijft aanwezig tijdens de training/wedstrijd en kan de trainer/coach ondersteunen als er iets met een kind is en indien nodig de ouders contacteren. De assistent teambegeleider verzorgt het fruit bij de thuiswedstrijd, vangt het gast-team op en attendeert hen op de Corona-regels.

Mocht een speler door deze omstandigheden tijdelijk niet kunnen/willen deelnemen, stem dit dan af met de coach/trainer.

Vooralsnog blijft onze opzet met de shift-indeling van gebruik van kleedkamers gehandhaafd. Douches mogen niet gebruikt worden. We houden rekening met de kans dat de kleedkamers alsnog gesloten gaan worden als de regering aanvullende maatregelen noodzakelijk acht. We hopen dat het niet zover komt.

Op dit moment zijn we in ieder geval blij dat er nog geijshockeyd kan worden. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat dit zo blijft!
Met sportieve groet,
Bestuur VJB Smoke Eaters

_____________________________________________________________________________ 
Dear players, parents, volunteers,
On September 28, 2020, additional measures were announced by the government, which also have consequences for ice hockey. This means that the Corona protocol has been adjusted again.

Corona-protocol Smoke Eaters 29-09-2020
The most important changes:
– No audience is allowed at practices and matches. The only exception to this are the parents / drivers of players up to and including 17 years old at away games.
– The Laco Glanerbrook bar is closed.
– The instructions for coaches in the bench are the same for 18 and 18+: a masking obligation applies to both.
– A paragraph has been added where we add information about regional measures and have placed the link to the regulation information that applies when matches cannot be played due to Corona causes.

This means that there are no options for parents to stay in the accommodation during practice and matches. We realize that this is very annoying, especially because many parents do not have the opportunity to go home in between.

It is also annoying because it is a very unpleasant situation for both trainers / coaches and parents that no parents are present when playing a contact-sport. We therefore advise every team with minors to appoint a parent / guardian (possibly rotating) who acts as assistant team coach. This person keeps the contact details of the parents during the training or competition. The team coach has a list of contact details of all players, parents can provide additional access information themselves. The assistant team coach remains present during the training / match and can support the trainer / coach if there is something wrong with a child and contact the parents if necessary. The assistant team leader takes care of the fruit at the home game, receives the guest team and makes them aware of the Corona rules.

If a player is temporarily unable / unwilling to participate due to these circumstances, then please contact the coach / trainer.

For the time being, our set-up with the shifts for using the changing rooms will be maintained. Showers may not be used. We are aware of the possibility that the dressing rooms will be closed if the government considers additional measures necessary. We hope it does not come to that.

At the moment we are happy that at least we can still play hockey. Only together we can ensure that it stays that way!
With sporty greetings,
Board of VJB Smoke Eaters

Ginny Huijnen